Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64826
Title: Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và gợi ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Cúc
Keywords: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam
Giáo dục đại học
Gợi ý chính sách cho Việt Nam
Abstract: Hiện nay, thế giới đang trong giai đoạn bản lề của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0) với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, in-tơ-nét kết nối vạn vật, rô-bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học… Để phù hợp với xu thế này, nền kinh tế Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội, khắc phục những hạn chế và thách thức, chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động giản đơn chi phí thấp sang nền kinh tế tri thức, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy lợi thế từ cơ cấu dân số vàng và tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam để nắm bắt những cơ hội mới mà Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Bài viết trình bày đặc trưng cơ bản của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đối với thị trường lao động; vấn đề Đổi mới đào tạo và nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0; giải pháp, một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam.
Issue Date: 2017-08-23
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.