Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64827
Title: Quản trị văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Đỗ Minh Cương
Keywords: Quản trị văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Cách mạng công nghiệp 4.0
Abstract: Văn hóa doanh nghiệp hiện đã được đa số các nhà nghiên cứu, người làm thực tiễn doanh nghiệp và phía quản lý nhà nước thừa nhận là một tài sản, một động lực tạo nên sức mạnh cạnh tranh và nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và của quốc gia nói chung. Tuy nhiên, tiếp cận về đối tượng này hiện từ nhiều hướng khác nhau dẫn đến chúng ta khó có một bức tranh toàn thể, hệ thống và vì vậy cần đặt nó trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) để dự báo sự thay đổi.
Issue Date: 2019-08-29
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.