Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64830
Title: Tác động của in-tơ-nét đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống thanh niên hiện nay
Authors: Mai Trường Giang
Keywords: Lối sống thanh niên
Tác động của internet
Internet
Giáo dục thanh niên
Giáo dục lối sống thanh niên
Rèn luyện đạo đức thanh niên
Thanh niên
Abstract: Ngày nay, in-tơ-nét ngày càng có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống con người trên toàn thế giới, nhất là giới trẻ. Cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực thì in-tơ-nét cũng tạo ra không ít tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý, lối sống của thanh niên, đặt ra nhiều thách thức đối với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thế hệ tương lai của đất nước.
Issue Date: 2019-02-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.