Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64836
Title: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Authors: Linh Giang
Keywords: Lễ hội
Quản lý lễ hội
Công tác tổ chức lễ hội
Abstract: Nhìn chung, công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Để công tác quản lý lễ hội tiếp tục đi vào nề nếp, chấn chỉnh những hạn chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội theo đúng quy định pháp luật và phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống. Những vấn đề đặt ra về quản lý lễ hội; những bước tiến trong quản lý lễ hội năm 2018 và tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 ở nước ta.
Issue Date: 2019-03-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.