Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64839
Title: Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Authors: Lê Thị Phượng
Keywords: Bảo hiểm
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế
Khám chữa bệnh
Abstract: Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định mục tiêu hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%. Bài viết trình bày thực trạng về quỹ Bảo hiểm y tế: Chi lớn hơn thu, khó khăn, vướng mắc trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc giải quyết vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Issue Date: 2017-11-26
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.