Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64842
Title: Tập đoàn hóa đại học công lập ở một số nước và bài học kinh nghiệm quản trị đại học ở Việt Nam
Authors: Lê Ngọc Hùng
Keywords: Tập đoàn hóa đại học công lập
Tập đoàn hóa
Đại học công lập
Quản trị đại học
Abstract: Bài viết tìm hiểu ba mô hình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malai-xi-a, Nhật Bản và Ca-na-đa có thể giúp làm rõ những biểu hiện của xu thế này trong đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam và việc “tập đoàn hóa” chưa được thể chế hóa trong văn bản pháp luật về giáo dục, nhưng vẫn có thể tìm thấy các biểu hiện “tập đoàn hóa” trong thực tiễn quản trị đại học công lập đang được đổi mới căn bản, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-10-21
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.