Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64885
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorVi Thị Phương-
dc.date.issued2018-06-17-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64885-
dc.description.abstractTao Đàn là một trong những tạp chí về văn hóa - văn học nghệ thuật đầu tiên trong làng báo nước ta trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm 1998, trọn bộ tạp chí này được PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện và nhà thơ Lữ Huy Nguyên sưu tầm biên soạn từ phục nguyên bản gốc. Tao Đàn không những có vị trí mở đầu đặc biệt mà còn có những đóng góp mở đầu to lớn, quan trọng về tư tưởng và văn hóa dân tộc. Bài viết trình bày về bối cảnh thời kỳ 1930-1945 và sự ra đời của tạp chí Tao Đàn, về tuyên ngôn tạp chí Về vấn đề ngôn ngữ tiếng Việt và chữ quốc ngữ, trên cơ sở đó nêu lên vai trò của Đảng với vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectVai trò của Đảngvi
dc.subjectBảo tồn văn hóa dân tộcvi
dc.subjectVăn hóa dân tộcvi
dc.subjectTạp chí Tao Đànvi
dc.titleVai trò của Đảng với vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, từ trường hợp tạp chí Tao Đànvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.