Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64887
Title: Vai trò của Nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Vai trò của Nhà nước
Cách mạng công nghiệp 4.0
Phát triển kinh tế tri thức
Kinh tế tri thức
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) có tác động to lớn đến sự phát triển trong mọi lĩnh vực, trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra cú huých trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nhưng điều đó cần có sự tác động và vai trò của Nhà nước trong phát triển nền kinh tế theo xu thế kinh tế tri thức. Bài viết trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển kinh tế tri thức và vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-03-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 tragn, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.