Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐặng Phương Nga-
dc.date.issued2017-05-25-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64889-
dc.description.abstractTrong hơn 30 năm đổi mới, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của từng vùng, miền được kế thừa; nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo. Việc xây dựng môi trường văn hóa được chú trọng hơn. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới. Vai trò, tác động của văn hóa đến chất lượng nguồn nhân lực nước ta. Bài viết trình bày ảnh hưởng của văn hóa đến phát triển kinh tế Việt Nam; các giải pháp trọng tâm về phát triển văn hóa đối với sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent10 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectVai trò của văn hóavi
dc.subjectPhát triển nguồn nhân lựcvi
dc.subjectPhát triển kinh tế Việt Namvi
dc.subjectNguồn nhân lực Việt Namvi
dc.subjectPhát triển kinh tếvi
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.titleVai trò của văn hóa đối với sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế Việt Namvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.