Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64891
Title: Vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Authors: Mai Hải Oanh
Keywords: Phát triển công nghiệp văn hóa
Công nghiệp văn hóa
Abstract: Đổi mới thể chế văn hóa gắn liền với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã mở ra một thời kỳ mới đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Hiện nay, phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản của xây dựng văn hóa để đạt mục tiêu văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước. Bài viết trình bày đặc điểm cơ bản của công nghiệp văn hóa ở nước ta; những hạn chế chủ yếu của công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta.
Issue Date: 2018-10-18
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.