Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64893
Title: Vận dụng quy luật kinh tế trong quá trình phát triển văn hóa, nghệ thuật ở nước ta hiện nay
Authors: Phạm Duy Đức
Keywords: Vận dụng quy luật kinh tế
Quy luật kinh tế
Văn hóa, nghệ thuật
Văn hóa
Phát triển văn hóa
Phát triển nghệ thuật
Nghệ thuật
Abstract: Cùng với quá trình đổi mới tư duy lý luận trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, Đảng ta đã có những nhận thức mới về vai trò của văn hóa trong thời kỳ mới, về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, về phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa,... Do đó, việc xác định những nguyên tắc cơ bản trong vận dụng quy luật kinh tế để phát triển văn hóa, nghệ thuật là một trong những nhiệm vụ cơ bản và cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn vận động của đời sống văn hóa, nghệ thuật ở nước ta hiện nay. Bài viết trình bày đặc điểm của sản phẩm văn hóa, nghệ thuật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc vận dụng quy luật của kinh tế thị trường để phát triển văn hóa, nghệ thuật.
Issue Date: 2020-10-31
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.