Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64901
Title: Pháp luật bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: một số bất cập và kiến nghị
Authors: Phạm Thị Hạnh
Keywords: Pháp luật bảo hiểm
Người lao động nước ngoài
Làm việc
Lao động nước ngoài
Abstract: Bài viết trình bày về đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội; về phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội của lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; về các chế độ bảo hiểm xã hội mà lao động là công dân nước ngoài tại Việt Nam được tham gia.
Issue Date: 2017-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.