Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64915
Title: Đẩy nhanh các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19
Authors: Hoàng Văn Cương
Keywords: Kinh tế
Phục hồi kinh tế
Đại dịch Covid-19
Covid-19
Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết trình bày những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, những khó khăn và gánh nặng của doanh nghiệp phải đối mặt và các kiến nghị để phục hồi kinh tế sau Covid-19
Issue Date: 2020-06-30
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.