Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64920
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 và một số giải pháp chính sách cho Việt Nam trong giai đoạn tới
Authors: Nguyễn Quang Thuấn
Keywords: Covid-19
Tác động của Covid-19
Phục hồi kinh tế
Giải pháp chính sách
Abstract: Bài viết trình bày tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế thế giới, Việt Nam và các giải pháp chính sách cho giai đoạn tới.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.