Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64921
Title: Mức độ tổn thương và khả năng phục hồi của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4
Authors: Phạm Thị Thanh Xuân, Hoàng Công Gia Khánh
Huỳnh Thị Minh Lý
Keywords: Phục hồi kinh tế
Covid-19
Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh tế
Abstract: Bài viết trình bày cấu trúc kinh tế của TP. Hồ Chí Minh trước làn sóng đại dịch, mức độ tổn thương do làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ra, những tín hiệu tích cực xuất hiện của nền kinh tế trong giai đoạn này, khả năng phục hồi và các hỗ trợ cần thiết cho sự phục hồi sau đại dịch.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.