Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64942
Title: Văn hóa - Nguồn lực cho phát triển bền vững
Authors: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Văn hóa
Nguồn lực văn hóa
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết trình bày những nhận thức mới về giá trị cho phát triển bền vững, đánh giá văn hóa là nền tảng vững bền cho sự phát triển của tất cả các quốc gia, là một nguồn lực to lớn, là một phần quan trọng trong tổng thể sức mạnh nội sinh của mỗi dân tộc, quốc gia.
Issue Date: 2020-11-30
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Văn hóa - nguồn lực cho phát triển bền vững_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 385,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.