Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64944
Title: Tổng quan một số thông tin về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Authors: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
Keywords: Biến đổi khí hậu
Bảo vệ môi trường
Khí hậu
Môi trường
Abstract: Báo cáo gồm 2 phần: Về biến đổi khí hậu (phát thải khí nhà kính; thị trường tín chỉ các bon, khí nhà kính); và về môi trường (chất thải nhựa đại dương; công nghệ xử lý rác thải thu hồi năng lượng, tài chính cho bảo vệ môi trường và thuế bảo vệ môi trường).
Issue Date: 2021-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 34 trang, pdf
Method: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.