Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64945
Title: Chuyển đổi số ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Phương Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh
Vương Quốc Thắng, Nguyễn Quang Hùng
Lê Hồng, Lê Hà Vũ
Ngô Trung Tại, Phạm Thanh Nhàn
Keywords: Chuyển đổi số
Việt Nam
Abstract: Báo cáo gồm 5 chương, khẳng định việc chuyển đổi số không chỉ để Chính phủ tăng cường quản lý đất nước mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng phải đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh để chuyển dần sang các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới và các dịch vụ công cũng cần được tăng cường số hoá để dần chuyển đổi và hình thành chính phủ số.
Issue Date: 2021-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 55 trang, pdf
Method: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.