Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64946
Title: Văn hóa với sự phát triển bền vững của đất nước
Authors: Đinh Xuân Dũng
Keywords: Văn hóa
Phát triển bền vững
Abstract: Từ những năm cuối của thế kỷ XX, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính có quy mô lớn trên bình diện toàn cầu đã đặt ra yêu cầu phát triển bền vững. Một loạt vấn đề được đưa ra là quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, những thành tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững và quan hệ biện chứng của các thành tố đó; vai trò của văn hóa, cách thức chỉ đạo và tổ chức thực tiễn để bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Đó là các vấn đề cần được giải quyết của mỗi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết trình bày vai trò của văn hóa, cách thức tổ chức để đảm bảo cho phát triển bền vững và phương hướng giải quyết vấn đề văn hóa với sự phát triển đất nước của mỗi quốc gia trên thế giới.
Issue Date: 2019-08-23
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.