Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64947
Title: Văn học Việt Nam đương đại: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (Kỳ 1)
Authors: Nguyễn Thế Kỷ
Keywords: Văn học Việt Nam đương đại
Văn học Việt Nam
Văn học
Abstract: Đồng hành cùng công cuộc đổi mới đất nước, các nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã trăn trở, tìm tòi, trải nghiệm để có những bước chuyển quan trọng trong nhận thức, tư duy, bút pháp,... phản ánh hiện thực những năm cả nước “gồng mình” khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, từng bước “làm quen” với cơ chế thị trường, phát triển và hội nhập... Những bước “chuyển mình” ấy của văn nghệ sĩ là điểm “mốc” cho thấy văn học đã thật sự khởi sắc trên nhiều phương diện, đến độ không ít nhà nghiên cứu coi đây là “giai đoạn phục hưng” của văn học, góp phần đưa văn học nước ta bước sang một giai đoạn mới - giai đoạn văn học đương đại, bắt đầu từ năm 1986. Bài viết trình bày những thành tựu chung của văn học Việt Nam đương đại và những vấn đề đặt ra.
Issue Date: 2020-08-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.