Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64948
Title: Văn học Việt Nam đương đại: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (Kỳ 2)
Authors: Nguyễn Thế Kỷ
Keywords: Văn học Việt Nam đương đại
Văn học Việt Nam
Văn học đương đại
Abstract: Văn học Việt Nam đương đại: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (Kỳ 2) gồm các phần: kịch, Lý luận phê bình văn học; Những vấn đề đặt ra cho sự phát triển văn học đương đại
Issue Date: 2020-08-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.