Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64949
Title: Về an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở nước ta
Authors: Mai Thị Hương Giang
Keywords: An sinh xã hội
Lao động
Khu vực kinh tế phi chính thức
Kinh tế phi chính thức
Abstract: Nước ta hiện nay có hơn 18 triệu lao động ở khu vực kinh tế phi chính thức, chiếm khoảng 57,2% tổng số lao động của cả nước. Với số lượng lớn như vậy nhưng nhóm lao động này đang phải chịu nhiều thiệt thòi và bất lợi trong thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Do đó, việc triển khai những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu trong bảo đảm quyền được hưởng an sinh xã hội cho người lao động khu vực kinh tế phi chính thức trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Bài viết trình bày về việc an sinh xã hội cho người lao động khu vực kinh tế phi chính thức; một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực kinh tế phi chính thức.
Issue Date: 2019-09-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.