Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64964
Title: Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của trọng tài ICSID và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Trần Ngọc Thúy
Keywords: ICSID
Tranh chấp đầu tư quốc tế
Đầu tư quốc tế
Abstract: Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, hoạt động đầu tư quốc tế ngày càng phát triển mạnh, quá trình đầu tư có thể phát sinh tranh chấp giữa các nhà đầu tư với các quốc gia tiếp nhận vốn đầu tư. Tranh chấp này có thể được giải quyết theo các thủ tục khác nhau và một trong các thủ tục giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế khá phổ biến trong các hợp đồng đầu tư là giải quyết theo thủ tục Trọng tài của Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID). Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của trọng tài ICSID như chủ thể được quyền khởi kiện, cơ quan giải quyết tranh chấp cũng như mối quan hệ của cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế với giải quyết tranh chấp quốc gia, từ đó giúp Việt Nam đưa ra những quyết định cần thiết để tham gia Công ước ICSID.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.