Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64969
Title: Xây dựng văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trước tác động của hội nhập quốc tế và mặt trái của nền kinh tế thị trường hiện nay
Keywords: Xây dựng văn hóa chính trị
Văn hóa chính trị
Cán bộ chủ chốt
Kinh tế thị trường
Abstract: Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến năng lực, phẩm chất và uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trong đó có phương diện văn hóa chính trị. Do đó, việc nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay. Bài viết trình bày về văn hóa chính trị; tác động của hội nhập quốc tế, mặt trái của nền kinh tế thị trường tới văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ chủ chốt hiện nay.
Issue Date: 2021-05-01
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.