Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64970
Title: Xây dựng văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay
Authors: Ngọc Hải
Keywords: Xây dựng văn hóa công vụ
Văn hóa công vụ
Cơ quan hành chính nhà nước
Abstract: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội ngày càng tốt hơn trong bối cảnh mới, việc xây dựng và nâng cao văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước được xác định là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu. Bài viết trình bày một vài nét về văn hóa công vụ; yêu cầu và một số giải pháp xây dựng văn hóa công vụ trong bối cảnh mới hiện nay.
Issue Date: 2020-03-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.