Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64971
Title: Xây dựng văn hóa gia đình - Cái gốc của việc xây dựng con người và xây dựng xã hội văn hóa, đạo đức, văn minh
Authors: Nguyễn Đức Mạnh
Keywords: Xây dựng văn hóa gia đình
Văn hóa gia đình
Xây dựng con người
Abstract: Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, gia đình là tế bào của xã hội, vì vậy, việc xây dựng văn hóa gia đình phải được xem như là cái gốc, là cơ sở của việc xây dựng con người và xây dựng xã hội văn hóa, đạo đức, văn minh. Vai trò của văn hóa gia đình và thực trạng văn hóa gia đình hiện nay. Bài viết trình bày vai trò của văn hóa gia đình và thực trạng và một số đề xuất về việc xây dựng văn hóa gia đình hiện nay.
Issue Date: 2016-12-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.