Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65007
Title: Nâng cao cơ chế thực thi quyền được tiếp cận thông tin về hoạt động đánh giá tác động môi trường đến với người dân: Những hạn chế và một số giải pháp
Authors: Phan Đình Minh
Keywords: Thông tin
Đánh giá tác động môi trường
Môi trường
Abstract: Hiện nay, mặc dù pháp luật BVMT đã có những quy định trong vấn đề công khai thông tin về hoạt động đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng trong thực tiễn, khi triển khai xây dựng các dự án phát triển kinh tế thì việc người dân có thể nắm bắt các thông tin liên quan về hoạt động ĐTM từ dự án đó lại rất hạn chế. Dẫn đến việc nguyên tắc cơ bản trong pháp luật BVMT về quyền được sống trong môi trường trong lành bị xâm hại nghiêm trọng, biểu hiện qua thực trạng về ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm khói bụi, chất thải … từ hoạt động triển xây dựng các dự án đó. Bài viết phân tích những quy định của pháp luật và chỉ ra những hạn chế trong quy định pháp luật liên quan đến vấn đề tiếp cận thông tin về hoạt động ĐTM đến với người dân và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và đảm bảo thực hiện quyền được tiếp cận thông tin về hoạt động ĐTM đến với người dân.
Issue Date: 2018-06-15
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.