Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65015
Title: Bồi dưỡng tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội hiện nay
Authors: Lê Viết Thắng
Keywords: Bồi dưỡng tính tiên phong
Bồi dưỡng tính gương mẫu
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Đội ngũ cán bộ, đảng viên
Quân đội
Đội ngũ cán bộ trong quân đội
Đội ngũ đảng viên
Abstract: Trước yêu cầu nhiệm vụ của quân đội hiện nay, càng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các cấp ủy trong quân đội trong sạch, vững mạnh; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Issue Date: 2015-09-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.