Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65019
Title: Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống người lao động
Authors: TTXVN
Keywords: Cải cách chính sách tiền lương
Chính sách tiền lương
Tiền lương
Người lao động
Abstract: Bài viết trình bày những nội dung quan trong của một trong ba Đề án quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII tập trung thảo luận, xem xét, quyết định là cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.
Issue Date: 2018-05-07
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.