Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65028
Title: Kế hoạch xây dựng nhà nước pháp quyền Trung Quốc giai đoạn 2020-2025
Authors: Đỗ Thúy Hòa (Biên dịch)
Keywords: Nhà nước
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền Trung Quốc
Trung Quốc
Abstract: Nhà nước pháp quyền là biểu tượng quan trọng của tiến bộ văn minh nhân loại, là phương thức cơ bản để điều hành đất nước và là sự theo đuổi không ngừng của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Pháp quyền thịnh thì đất nước thịnh, pháp quyền mạnh thì đất nước mạnh. Kế hoạch này được ban hành nhằm thúc đẩy sự nhất trí và phối hợp toàn diện trong công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền Trung Quốc.
Operator: Thư viện Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật
Issue Date: 2021-09
Type: Tài liệu dịch
Extent: 42 trang, pdf
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.