Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65037
Title: Chống “tham nhũng vặt” - một nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của năm 2018 mà cả nhiều năm sau
Authors: Nguyễn Hoàng Việt
Keywords: Chống tham nhũng vặt
Tham nhũng vặt
Tham nhũng
Abstract: Người xưa đã dùng hình ảnh “con đê ngàn dặm bị vỡ bởi ổ mối” để chỉ mối nguy hại to lớn cho những công trình hùng vĩ, có ảnh hưởng đến muôn người, do những lỗi lầm nhỏ nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời gây ra. Đối với một triều đại, một chế độ chính trị cũng có những nguy cơ tương tự. Việc ứng xử với những nguy cơ đó thể hiện bản lĩnh chính trị và sự vững chắc của chế độ chính trị, thể hiện lòng tin của quần chúng nhân dân gửi gắm nơi chế độ đó. Bài viết trình bày quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về tham nhũng vặt và khẳng định muốn ngăn chặn và đẩy lùi tệ “tham nhũng vặt”, cần thiết phải nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân, từ đó phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng một cách thiết thực và hiệu quả trong cuộc đấu tranh này.
Issue Date: 2018-08-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.