Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65046
Title: Cơ cấu cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tại Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Thị Ánh Tuyết
Dương Thị Thu Hương
Keywords: Cơ cấu cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ
Công chức
Abstract: Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, cán bộ luôn được nhìn nhận là “gốc của công việc”, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở - nơi gần dân nhất. Đội ngũ cán bộ xã/phường/thị trấn (gọi tắt là cơ sở) chiếm một lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Chất lượng và hiệu quả công việc nói trên phụ thuộc một phần đáng kể vào chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Bài viết trình bày thực trạng về cơ cấu đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay; một số vấn đề đặt ra và đề xuất về cơ cấu đội ngũ cán bộ cơ sở.
Issue Date: 2019-04-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.