Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65058
Title: Công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Authors: Trần Thị Quốc Hiền
Keywords: Công tác phòng ngừa
Công tác đấu tranh
Đấu tranh chống tham nhũng
Phòng ngừa tham nhũng
Chống tham nhũng
Abstract: Tham nhũng là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. Phản ứng đối với tham nhũng mang tính xã hội rộng lớn ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, phòng, chống tham nhũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự tham gia của người dân.
Issue Date: 2016-11-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.