Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65062
Title: Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài
Authors: Lam Thanh
Keywords: Công tác quy hoạch cán bộ
Công tác luân chuyển cán bộ
Quy hoạch, luân chuyển cán bộ
Quy hoạch cán bộ
Luân chuyển cán bộ
Abstract: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, những năm qua, các tỉnh, thành trong cả nước đã nghiêm túc triển khai thực hiện, kết quả mang lại không chỉ tạo được sự chủ động trong công tác bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ mà còn trực tiếp góp phần vào việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong cả nước, đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Bài viết trình bày việc chú trọng nâng cao nhận thức đến một số kết quả đạt được quan trọng từ giá trị thực tiễn và những hạn chế cần sớm khắc phục để làm tốt hơn nữa công tác cán bộ trong thời kỳ mới.
Issue Date: 2012-09-21
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.