Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65084
Title: Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Đảng lãnh đạo
Đảng cầm quyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Abstract: Những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong 85 năm qua của Cách mạng Việt Nam không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thành bại của Cách mạng Việt Nam, cả khi Đảng chưa giành được chính quyền đến khi Đảng cầm quyền.
Issue Date: 2015-01-29
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.