Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65089
Title: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp chiến lược
Authors: Bùi Phương Đình
Keywords: Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý
Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo
Bồi dưỡng kỹ năng quản lý
Cán bộ cấp chiến lược
Abstract: Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những năng lực và kỹ năng vốn phải có của người cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cần phải được rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng những năng lực và kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
Issue Date: 2018-06-12
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.