Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65094
Title: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng hiện nay
Authors: Lê Hoàng Trang
Keywords: Cải cách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Hoạt động của các cơ quan Đảng
Cơ quan Đảng
Abstract: Cải cách thủ tục hành chính trong trong hoạt động của các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục, đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.
Issue Date: 2017-06-30
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.