Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65135
Title: Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Xây dựng Đảng
Chỉnh đốn Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết trình bày điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Issue Date: 2015-02-28
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.