Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65145
Title: Giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thanh niên ở đô thị nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Huy Phòng
Keywords: Giáo dục lý tưởng cách mạng
Thanh niên
Lý tưởng cách mạng
Abstract: Với vai trò là “rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước”, thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở những thành phố, đô thị lớn, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi phong trào, đem sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển chung của dân tộc. Bài viết trình bày việc giáo dục đạo đức, bồi đắp niềm tin cho thanh niên đô thị và những điều kiện thuận lợi; những thách thức đặt ra và giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thanh niên ở đô thị nước ta hiện nay.
Issue Date: 2018-06-29
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.