Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65164
Title: Hợp tác công - tư trong phát triển dịch vụ công nhằm bảo đảm quyền an sinh của người dân, tạo nền tảng cho sự phát triển hài hòa, bền vững của Hà Nội
Authors: Đoàn Minh Huấn
Keywords: Hợp tác công - tư
Dịch vụ công
Bảo đảm quyền an sinh
Quyền an sinh
Abstract: Tầm nhìn đến 2050, Hà Nội trở thành đô thị đặc biệt, giàu, đẹp, văn hiến, văn minh, tiêu biểu của cả nước. Hà Nội cũng trở thành một tổ hợp cung ứng dịch vụ công lớn nhất cả nước, không chỉ thỏa mãn nhu cầu các tổ chức và công dân Thủ đô, mà còn đáp ứng nhu cầu cả nước, nhất là trong điều kiện chuyển đổi từ mô hình nhà nước quản trị sang mô hình nhà nước dịch vụ. Bài viết trình bày quan điểm xây dựng mô hình hợp tác công - tư trong phát triển dịch vụ công của Hà Nội và định hướng xây dựng mô hình, cơ chế hợp tác công - tư trong phát triển dịch vụ công của Hà Nội.
Issue Date: 2018-12-31
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.