Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65213
Title: Quyền được thông tin của nhà đầu tư và trách nhiệm đảm bảo nhân quyền của doanh nghiệp - Bộ nguyên tắc chủ đạo của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đồng Thị Huyền Nga
Keywords: Nhân quyền
UNGPs
Quyền được thông tin
Nhà đầu tư
Hoạt dộng kinh doanh
Abstract: Hoạt động kinh doanh, một mặt, có khả năng mang lại những nguồn lợi kinh tế cho nhà đầu tư nhưng mặt khác cũng có thể hàm chứa những ảnh hưởng tiêu cực đến nhân quyền của họ. Bài viết tập trung phân tích quyền được thông tin về các vấn đề liên quan đến nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại nguyên tắc số 21 của Bộ nguyên tắc chủ đạo của Liên hợp quốc về kinh doanh và nhân quyền (UNGPs) và đề xuất một số gợi mở cho việc áp dụng nguyên tắc này trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-03-25
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.