Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65230
Title: Quyền tiếp cận thông tin qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Sơn Hà
Keywords: Quyền tiếp cận thông tin
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Abstract: Tiếp cận thông tin qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) là quyền được pháp luật quy định. Thực tế quyền này chưa phát huy hiệu quả, xuất phát từ những hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật. Do đó, bài viết phân tích, làm rõ những hạn chế đó nhằm đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả quyền tiếp cận thông tin qua bản đồ QHSDĐ của các chủ thể.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.