Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65234
Title: Áp dụng quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Authors: Đàm Thị Diễm Hạnh, Lê Thị Kim Oanh
Keywords: Hợp đồng
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán
Hàng hóa quốc tế
Abstract: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là đối tượng chịu sự tác động của nhiều thay đổi về kinh tế, chính trị, pháp luật và thiên nhiên mà có thể dẫn đến việc thực hiện hợp đồng, dù có thể, trở thành gánh nặng quá mức. Bộ luật Dân sự 2015 đã ghi nhận những hoàn cảnh như vậy là căn cứ để thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng tại Điều 420. Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980, có hiệu lực với Việt Nam từ năm 2017, cũng có quy định tương tự tại Điều 79. Liên quan đến hoàn cảnh thay đổi, Bộ quy tắc hợp đồng thương mại quốc tế của UNIDROIT năm 2016 có quy định cụ thể và rõ ràng. Mục đích của bài viết này là nghiên cứu các quy định trên từ góc độ so sánh để đưa ra gợi ý cho các bên khi soạn thảo điều khoản hoàn cảnh thay đổi trong hợp đồng của họ.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.