Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65236
Title: Hạn chế phân chia di sản thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015 - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Nguyễn Nhật Huy
Keywords: Bộ luật Dân sự năm 2015
Hạn chế phân chia
Di sản thừa kế
Abstract: Bài viết nêu một số vấn đề xoay quanh quy định của pháp luật về hạn chế phân chia di sản như: Nhận dạng phân chia di sản, hạn chế phân chia di sản thừa kế, một vài bất cập, hạn chế, đồng thời đề xuất sửa đổi quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về hạn chế phân chia di sản thừa kế.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.