Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65241
Title: Xác định cha mẹ con và quyền nhân thân trong trường hợp sinh con bằng hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Thị Thìn
Keywords: Quyền nhân thân
Quan hệ nhân thân giữa cha mẹ và con
Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Abstract: Quyền nhân thân là một trong những quyền cơ bản nhất của con người và luôn được pháp luật bảo vệ. Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015) thì quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình được quy định như sau: “Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình”. Trong những quyền ấy, quan hệ nhân thân giữa cha mẹ và con là một trong những vấn đề đang được quan tâm sâu sắc. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ việc xác định cha cho con thông qua việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.