Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65246
Title: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và; Luật Thi hành án dân sự
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Dự án
Luật sửa đổi, bổ sung
Luật Đầu tư công
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Luật Đầu tư
Luật Đấu thầu
Luật Điện lực
Luật Doanh nghiệp
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thi hành án dân sự
Abstract: Viện Nghiên cứu lập pháp đã phối hợp với các chuyên gia kinh tế, chuyên gia pháp luật, tổ chức góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Viện Nghiên cứu lập pháp tham gia các phiên họp giữa Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế với các cơ quan chức năng của Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội, doanh nghiệp, nghiên cứu, thảo luận và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật. Chuyên đề tổng hợp các ý kiến đóng góp, và những đề xuất để sửa đổi các Dự Luật này.
Issue Date: 2021-12
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 38 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp - Trung tâm nghiên cứu pháp luật về hành chính - Nhà nước
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.