Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65268
Title: Một số vấn đề mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
Authors: Nguyễn Vĩnh Thắng
Keywords: Xây dựng văn hóa Việt Nam
Xây dựng con người Việt Nam
Phát triển văn hóa Việt Nam
Phát triển con người Việt Nam
Abstract: Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò to lớn của văn hóa, con người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua. Bài viết trình bày quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng “con người xã hội chủ nghĩa” Việt Nam.
Issue Date: 2014-08-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.