Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65281
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở
Authors: Lê Thị Bích Thuận
Keywords: Công chức
Đội ngũ cán bộ
Chất lượng đội ngũ cán bộ
Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở
Cán bộ văn hóa cơ sở
Công chức văn hóa cơ sở
Văn hóa cơ sở
Abstract: Xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện và phát triển đất nước, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở là nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quyết định sự phát triển của văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện bằng những giải pháp phù hợp. Bài viết trình bày vai trò của văn hóa cơ sở, vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và thực trạng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở.
Issue Date: 2018-09-27
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.