Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65290
Title: Hoàn thiện quy định về một số loại hình phạt chính tại phần chung của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015
Authors: Dương Thị Hồng Thuận
Keywords: Hình phạt
Hình phạt chính
Bộ luật Hình sự Việt Nam
Abstract: Hoàn thiện quy định về hình phạt tại Phần chung là vấn đề hết sức quan trọng và là nền tảng cho việc quy định hình phạt tại Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là BLHS năm 2015), đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế. Trên cơ sở đó, bài viết này tập trung phân tích, làm rõ một số quy định về hình phạt chính chưa phù hợp tại Phần chung BLHS năm 2015, từ đó, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện BLHS năm 2015 trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-01-01
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL41.19_Quy dinh_hinh phat chinh_BLHS 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.