Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65292
Title: Bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Mai Thị Diệu Thúy
Keywords: Quyền phụ nữ
Quyền tham chính
Phụ nữ
Abstract: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định ủng hộ chính sách bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cam kết chính trị đó đã được thể hiện thông qua việc ban hành các chính sách, pháp luật cụ thể cũng như các chương trình hành động trên thực tế. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi pháp luật cho thấy vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng lớn giữa nam và nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Do đó, trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng đảm bảo quyền tham chính của phụ nữ, từ đó nhận diện những rào cản và thách thức làm cơ sở để tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền tham chính của phụ nữ, góp phần giúp Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ thứ ba "Tăng cường bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ".
Issue Date: 2020-01-01
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL41.19_Quyen tham chinh phu nu_ly luan thuc tien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.